Privatlivspolitik

Dansk Artist Forbund har udformet denne privatlivspolitik med henblik på at informere dig, som registreret hos forbundet, om hvilke oplysninger vi har indsamlet, behandlingsgrundlaget og dine rettigheder som registreret. 

Dansk Artist Forbund behandler personoplysninger i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesloven og gældende ret. 
 

Forbundets formål med behandling

Dansk Artist Forbunds formål med behandling af personoplysninger er at kunne udføre vores arbejde som fagforbund. Forbundet arrangerer og udbyder tilbud, der kan anvendes af forbundets medlemmer og til dels også for branchefolk. 

Dansk Artist Forbund sikrer sig lovligt at kunne behandle de personoplysninger, vi indsamler. Hvor anden hjemmel ikke er gældende for behandling, tilsikrer forbundet sig den registreredes samtykke.  
 

Kategorier af persondata

Dansk Artist Forbund behandler som udgangspunkt kun almindelige oplysninger. Som fagforening behandler vi dog visse personfølsomme oplysninger i forbindelse med sagsbehandling, rettighedsforvaltning eller hvor dette følger af forbundets retlige forpligtigelser over for medlemmerne. Forbundet beder altid om særskilt samtykke til behandling ud over, hvad vores medlemmer med rimelighed kan forvente omfattet af forbundets almindelige arbejdsområde. 

Vi har oplysninger om

Dansk Artist Forbund indsamler forskellige data.

  1. Oplysninger indsendt i forbindelse med indmeldelse eller ansøgninger via formularer på forbundets hjemmeside.
  2. Oplysninger indsamlet i forbindelse med henvendelse og korrespondance, personlige som på skrift.
  3. Oplysninger tilsendt lovligt af tredjemand. Disse oplysninger er baseret på lovpligtig udveksling eller hvor tredjepart har indhentet dit samtykke.
  4. Forbundet har som interesseorganisation, der arbejder til fordel for kultur og artister i Danmark, vurderet at vi tager kontakt til brancheaktører, kulturpolitikere, offentlige myndigheder og uddannelsesinstitutioner. I disse tilfælde sikrer vi os at forfølge vores oplysningspligt over for vedkommende ved første kontakt, samt oplyse om hvorfor vi henvender os til vedkommende og hvorfra vi er kommet i besiddelse af kontaktoplysninger.

Forbundet ligger ikke inde med oplysninger uden, at du har været i kontakt med forbundet, eller er blevet oplyst om, at vi er besiddelse af dine oplysninger.

Samtykke

Ved afgivelse af samtykke, giver du som registreret tilladelse til, den af samtykket omfattede behandling. Forbundet behandler ikke dine oplysninger uden for formålet af samtykket. Dette betyder også, at du kan blive bedt om at afgive samtykke på ny, selvom du tidligere har givet et samtykke til forbundet, da der kan blive behov for at udvide omfanget af behandling, eller forlænge den periode vi har dine oplysninger.

Du kan som registreret altid finde ud af, hvad du har givet samtykke til, ved at se de tilgængelige samtykkeerklæringer på forbundets hjemmeside. Hvis forbundet ændrer indholdet for samtykkeerklæringen, vil du blive orienteret. Forbundet registrerer datoen for afgivelsen af dit samtykke, hvorved det kan ses hvilken version du har givet samtykke til. 

Samtykke afgivet til behandling af oplysninger omfatter ikke Dansk Artist Forbunds politiske arbejde eller forbundets anvendelse af billedmateriale. Forbundet indhenter i givet fald særskilt samtykke for hver enkelt tiltag i forbindelse med publicering og politisk interessevaretagelse.
 

Sletning

Dansk Artist Forbunds sletning af oplysninger følger det samtykke, der er givet fra den registrerede. Dansk Artist Forbund følger gældende ret for sletning af data. Forbundet sletter alle oplysninger, som ikke opfylder et af forbundets formål.

Cookies

Forbundet anvender cookies. Læs mere om dette i vores cookiepolitik.

Sociale medier

Dansk Artist Forbund har profiler på de sociale medier Facebook og Instagram. Interaktion via disse tjenester mellem forbundet og tjenesternes brugere sker på vilkår defineret af tjenesteudbyderne. Dansk Artist Forbund hverken indsamler eller deler personoplysninger modtaget via disse tjenester.

Billedmateriale på forbundets sociale medier behandles i overensstemmelse med principperne for god databehandling. Anvendelse af portrætbilleder vil altid være på baggrund af et konkret samtykke fra den portrætterede. 

Dine rettigheder

Som registreret hos Dansk Artist Forbund kan du til enhver tid trække dit samtykke til behandling tilbage. Tilbagetrækning af samtykke berører dog ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækningen. Som medlem skal du dog være opmærksom på, at dette kan påvirke din status som medlem og forbundets mulighed for at servicere dig.

Som registreret er du berettiget til at ajourføre og få indblik i dine personoplysninger hos Dansk Artist Forbund, bede om dataportabilitet eller slette oplysninger i overensstemmelse med gældende ret. For medlemmer gøres der opmærksom på, at sletning af visse oplysninger vil kunne påvirke din status som medlem af fagforbundet eller forringe muligheden for at modtage hjælp eller andre ydelser fra forbundet.

Du gøres opmærksom på, at selvom der er blevet bedt om sletning af personoplysninger, vil oplysninger vi ligger inde med, som er lovpligtige, først blive slettet ved udløb af formålet. 
 

Kontakt vedr. personoplysninger

Ønsker du at få indblik i de oplysninger, som er registreret om dig hos Dansk Artist Forbund, rette forkerte data eller har du andre indsigelser kan du rette henvendelse via

Sikker udveksling af oplysninger

Hjemmesiden www.artisten.dk er krypteret, hvorved at oplysninger sendt ind til forbundet via diverse formularer er beskyttet.

Vi gør opmærksom på, at du selv er ansvarlig for oplysninger, som du sender forbundet via mail, da der ikke kan garanteres sikkerhed ved dataoverførsel via internettet. Vi gør dig desuden opmærksom på, at du kun bør sende oplysninger til forbundet, der er relevant for formålet ved behandling, og er påpasselig med at indsende følsomme personoplysninger.  
Dansk Artist Forbund lagrer eller udveksler ikke oplysninger uden for EU.

Dansk Artist Forbund sælger ikke personoplysninger til tredjepart. Udveksling af data sker altid i overensstemmelse med gældende ret, indhentede samtykker samt nærværende privatlivspolitik. 
 

Automatiske afgørelser

Dansk Artist Forbund anvender ikke automatisk afgørelse i forbindelse med godkendelse eller afslag af diverse ansøgninger tilsendt forbundet.

Anvendelse af forbundets tjenester

Forbundet stiller en medlemsbase til rådighed for vores medlemmer, hvor du som medlem kan indskrive offentlige kontaktinformationer og evt. indsætte et billede. Dette er frivilligt og Dansk Artist Forbund anvender ikke de oplysninger, der bliver indskrevet. Du er ansvarlig for de oplysninger du tilgængeliggør via medlemsbasen på forbundets hjemmeside, herunder at du har ret til at tilgængeliggøre materialet samt, at der sker korrekt kreditering.

Forbundet stiller en standardkontrakt til rådighed via en af forbundet administreret særlig hjemmeside. Det er frivilligt at benytte sig af denne skabelon. Forbundet gemmer ingen af de oplysninger der udfyldes i kontrakten. Ved anvendelse af kontrakten er du selvstændigt ansvarlig for de data du udfylder, også på vegne af tredjepart. 
 

Klagemulighed

Du har som registreret ret til at klage over Dansk Artist Forbunds behandling af dine oplysninger på

Kan vi ikke komme til enighed, og vil du stadig klage, kan dette ske til Datatilsynet, den danske tilsynsmyndighed i Danmark for databeskyttelse, via  
På datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk kan du få mere information om databeskyttelsesreglerne i Danmark og EU.
 

Løbende opdatering af privatlivspolitik

Grundet den stadige tekniske udvikling samt løbende opdatering af gældende ret, forbeholder forbundet sig retten til løbende at opdatere og ændre nærværende politik og behandling, således at forbundet altid forfølger vores ansvar som dataansvarlig for de oplysninger, som forbundet ligger inde med. Sker der større ændringer vil vi informere om dette via en nyhed på forbundets hjemmeside. 


Sidst opdateret: 25.05.2018 
 
Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS