A-kasse

Et medlemsskab af a-kassen sikrer dig, hvis du bliver ledig

Som medlem af en a-kasse er du berettiget til dagpenge efter gældende regler, hvis du bliver ledig. Læs mere om optagelse

Vores medlemmer er udøvende kunstnere

Artisternes a-kasse ligger på Christianshavn i Kbh. K under samme tag som Dansk Artist Forbund, selvom vi er to forskellige organisationer. Artisternes a-kasse er en afdeling af Byggefagenes Arbejdsløshedskasse (BF-A) og er en anerkendt myndighed, hvis beslutninger er underkastet løbende statslig kontrol.

Med mere end 25 års erfaring har Artisternes a-kasse et indgående kendskab til kunstneres arbejdsforhold og den gældende lovgivning, samt de aktuelle skatteforhold og anden social sikring. Læs historien om Artisternes a-kasse.

Personlige og erfarne sagsbehandlere

De knap 700 medlemmer i a-kassen har deres personlige sagsbehandler, som varetager beregning af timer og evt. udbetaling af dagpenge, feriedagpenge og efterløn, vejleder omkring barsel, arbejdsliv og rådighed. Artisternes a-kasse er kendt for et højt individuelt serviceniveau.

KONTAKT ARTISTERNES A-KASSE: Find en sagsbehandler

LIGE NU:

Tidlig julegave

Fra den 7. december 2019 skal du ikke længere ind på "Min Side" og tjekke jobforslag hver uge. Denne regel forsvinder fra den 1. januar 2020, men bliver allerede indfaset fra den 7. december 2019. Du skal selvfølgelig fortsat Joblogge på livet løs og hver uge lægge mindst 2 søgte job i loggen.

Brexit

Det er stadig ikke endelig afklaret, hvilken betydning Brexit vil få for briters adgang til EU-opholdsret i Danmark. Det er heller ikke afklaret, om og i givet fald hvordan, du som dansker i Storbritannien bliver berørt.
Først når forhandlingerne mellem EU og Storbritannien er afsluttet, og de nærmere vilkår for udtræden – og eventuelle overgangsordninger – er aftalt, ved vi, hvilken betydning Brexit får for din opholdsret efter EUs opholdsdirektiv. Hvis du er britisk statsborger og bor eller arbejder i Danmark, vil du ikke længere kunne medregne perioder efter den 29. marts 2019 med arbejde og a-kasseforsikring i Storbritannien til, at optjene ret til a-kasseydelser.
Inden den 29. marts 2019 skal du søge Statsforvaltningen om et registreringsbevis eller opholdskort. Det gælder ikke, hvis du allerede har fået udstedt et bevis - medmindre årsagen til dit ophold i Danmark har ændret sig. Det kunne fx være, hvis du er gået fra at være studerende til at være i arbejde.

Hvad kan tælle med til din dagpengesats
Fra 1. oktober 2018 beregner vi din dagpengesats ud fra alle dine skattepligtige indtægter fra lønarbejde og selvstændig virksomhed, når indtægterne fremgår af din årsopgørelse.
Det vil sige, at vi kan medtage dine rettighedsindtægter såsom Koda, Gramex o.s.v. til beregning af din dagpengesats. Disse rettighedsindtægter tæller IKKE som timer men alene som indtægt.

Du kan medregne indtægten fra begge dele, hvis du både har lønarbejde og selvstændig virksomhed.

”Aktivitet” et nyt begreb i lovgivningen
Det kan være lønarbejde, fx hvis du er ansat og din indtægt er A- eller B-indkomst.
Det kan være selvstændig virksomhed, fx hvis du arbejder i egen virksomhed eller selskab. Du vil ofte være momsregistreret, og du er omfattet af skattereglerne for selvstændige.
Det kan være formueforvaltning, fx når du forvalter dine værdier ved kapitalanbringelse, køb og salg af aktier, udlejning, bortforpagtning osv. Du må højst have fem timers personligt arbejde med det om måneden.
Det kan være fritidsbeskæftigelse. Det kan være en aktivitet er fritidsbeskæftigelse, når du har arbejde, der hverken er lønarbejde, selvstændig virksomhed eller formueforvaltning. Typisk er du hverken momsregistret eller anvender skattereglerne for selvstændige.
Fremover bliver a-kassens vurdering af selvstændig virksomhed ensrettet med SKATs vurdering. Det betyder, hvis SKAT har vurderet, din aktivitet ikke er selvstændig virksomhed, men i stedet lønarbejde, så er din aktivitet også lønarbejde hos os.

Fra 1. oktober 2018 bliver reglerne for at få dagpenge samtidig med selvstændig bibeskæftigelse slået sammen med reglerne for supplerende dagpenge.
Du kan få dagpenge, mens du har selvstændig virksomhed, hvis virksomheden er din bibeskæftigelse, og hvis du kan stå til rådighed for lønarbejde på 37 timer. 

Din virksomhed er bibeskæftigelse i tre situationer:

  • Hvis vi har godkendt din selvstændige bibeskæftigelse før 1. oktober 2018.
  • Hvis du har haft mindst 480 løntimer inden for de sidste 6 måneder, og dine arbejdstimer fordeler sig i mindst 5 af de 6 måneder på det tidspunkt, hvor du melder dig ledig. Hvis du ikke opfylder kravet til arbejdstimer, er du nødt til at ophøre med din virksomhed, hvis du skal have dagpenge. 
  • Hvis du starter en virksomhed, mens du er på dagpenge. Du kan få supplerende dagpenge i alt 30 uger. De 30 uger kan bruges både til lønarbejde på deltid og selvstændig bibeskæftigelse.  
  • Hvis din aktivitet er defineret som formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse, er du ikke omfattet af tidsbegrænsningen på de 30 uger

Fremover bliver a-kassens vurdering af selvstændig virksomhed ensrettet med SKATs vurdering.
 

 

Dansk Artist Forbund Dronningensgade 68 1420 København K tel 3332 6677       About us in EnglishCookie politik
Søgemaskineoptimering og CMS